Izrael opstaje: 3. Šula, devojka koja je postala špijun